021-88981877 داخلی 1217
training.utec@ut.ac.ir

کادر مدیریتی و اجرایی دفتر آموزش های حرفه ای و تخصصی